RODO – ochrona danych osobowych


 • 1. Co to jest RODO?

  25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). W związku z tym informujemy, że przysługują Pani/Panu określone prawa związane z przetwarzaniem przez Bank Millennium S.A Pani/Pana danych osobowych.

 • 2. Kto jest administratorem Pani/Pana danych?

  Administratorem danych osobowych jest Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa (Bank).

  Z Bankiem można się skontaktować poprzez adres e-mail: kontakt@bankmillennium.pl lub pisemnie pod adresem ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa lub telefonicznie pod numerem: (+48) 801 331 331 lub (+48) 22 598 40 40 – dla osób dzwoniących z telefonów komórkowych oraz z zagranicy.

  W Banku wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail iod@bankmillennium.pl lub pisemnie pod adresem Inspektor Ochrony Danych, Bank Millennium S.A., ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa.

 • 3. W jakim celu Bank przetwarza Pani/Pana dane oraz na jakiej podstawie?

  Bank może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celach:

  • podjęcia na Pani/Pana żądanie działań zmierzających do zawarcia umowy z Bankiem, w tym weryfikacji poprawności i kompletności danych – podstawą prawną jest podjęcie na Pani/Pana żądanie działań niezbędnych do zawarcia umowy;
  • wykonania zawartej z Bankiem umowy, w tym wykonywania Pani/Pana dyspozycji w ramach zawartej z Bankiem umowy – podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania danych do wykonywania umowy;
  • prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych administratora, w tym profilowania – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora lub, w przypadku braku obowiązujących umów z Bankiem – zgoda osoby, której dane dotyczą; przez uzasadniony interes administratora należy rozumieć umożliwienie bezpośredniego promowania produktów i usług własnych administratora dopasowanych do Pani/Pana preferencji i potrzeb;
  • rozpatrywania Pani/Pana potencjalnych reklamacji i zgłoszonych roszczeń – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz prawnie uzasadniony interes administratora danych, polegający na możliwości obrony przed potencjalnymi roszczeniami;
  • statystycznych i analiz, stanowiących realizację obowiązków określonych w przepisach odrębnych, których wynikiem nie są dane osobowe i wynik ten nie służy za podstawę podejmowania decyzji dotyczących konkretnych osób fizycznych – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są przepisy Prawa bankowego oraz uzasadniony interes administratora, polegający na przeprowadzaniu analiz umożliwiających tworzenie i przekazywanie przez Bank obowiązkowych sprawozdań na potrzeby Narodowego Banku Polskiego, Komisji Nadzoru Finansowego i Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, a także na wewnętrzne potrzeby podsumowania efektów podejmowanych działań, w tym w ramach grupy kapitałowej;
  • archiwalnych (dowodowych) – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora; uzasadnionym interesem administratora jest zapewnienie ciągłego i niezakłóconego prowadzenia działalności oraz zabezpieczenie się przed różnego rodzaju zarzutami i twierdzeniami;
  • badania satysfakcji klientów – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora; uzasadnionym interesem administratora jest określenie jakości obsługi oraz poziomu zadowolenia klientów z produktów i usług oferowanych przez administratora;
  • rachunkowych (księgowych), związanych z rozliczaniem należności podatkowych oraz poprawnością prowadzenia ksiąg rachunkowych – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
  • wypełnienia obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny administratora;
  • przekazania danych dotyczących rezydencji podatkowej uprawnionym podmiotom tj. raportowania FATCA/CRS[1] - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, związanych z raportowaniem FATCA/CRS;
  • realizacji międzynarodowych transferów pieniężnych za pośrednictwem Stowarzyszenia Na Rzecz Międzynarodowej Telekomunikacji Finansowej SWIFT, to jest w celu ustalenia, zgodnie z wymogami prawa państwa siedziby banku korespondenta, czy są zgodne z wiedzą Banku o Pani/Pana profilu działalności oraz w celu ustalenia źródła pochodzenia Pani/Pana wartości majątkowych – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przekazania danych do realizacji umowy zawartej między Panią/Panem a Bankiem;
  • związanych z zarządzaniem wierzytelnościami (dokonywania czynności windykacyjnych, w tym przez podmioty zajmujące się zarządzaniem wierzytelnościami, w tym sprzedażą wierzytelności w szczególności w celu dochodzenia wierzytelności, monitorowania i obsługi spłaty zadłużenia oraz wyceną wierzytelności i obrotem nimi, a także przeprowadzania restrukturyzacji lub procesu ugodowego) – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora danych, polegający na dochodzeniu roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w szczególności mający na celu odzyskanie powierzonych środków wraz z należnymi odsetkami oraz opłatami;
  • w przypadku gdy zachodzi podejrzenie popełnienia przestępstwa dokonywanego na szkodę banków lub innych instytucji ustawowo upoważnionych do udzielania kredytów, instytucji kredytowych, instytucji finansowych, instytucji pożyczkowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 59d warunki prowadzenia przez podmiot zagraniczny działalności jako instytucja pożyczkowa ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, i ich klientów - w celu i zakresie niezbędnym do zapobiegania tym przestępstwom – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny Administratora;
  • wysyłki informacji prasowych i poinformowania m.in. o nowościach ofertowych, wynikach finansowych, rankingach – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą;
  • wysyłki kartek świątecznych oraz realizacji wysyłek kreatywnych – podstawą prawną jest uzasadniony interes Administratora;
  • organizacji i realizacji konkursów w mediach społecznościowych - podstawą prawną jest uzasadniony interes Administratora;

  W przypadku, w którym wyraził(a) Pan/Pani odrębną zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingu produktów i usług własnych Banku po zakończeniu obowiązywania umów z Bankiem, podstawą prawną przetwarzania jest Pani/Pana zgoda.

  W przypadku, w którym wyraził(a) Pan/Pani odrębną zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingu produktów i usług partnerów Banku, podstawą prawną przetwarzania jest Pani/Pana zgoda.


  * FATCA (ang. Foreign Account Tax Compliance Act) – ustawa z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA.

  CRS – ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami.

 • 4. Jaki jest okres przetwarzania danych?

  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych wyżej celów przetwarzania, to znaczy.:

  • dla celów podjęcia na Pani/Pana żądanie działań niezbędnych do zawarcia umowy – do czasu podpisania umowy;
  • dla celów wykonania zawartej z Bankiem umowy – przez okres jej obowiązywania;
  • dla celów prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych administratora, w tym profilowania – do czasu złożenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, lecz nie dłużej niż do czasu zakończenia obowiązywania umów z Bankiem, lub przez okres obowiązywania udzielonej zgody;
  • dla celów rozpatrywania Pani/Pana reklamacji i zgłoszonych roszczeń – do momentu przedawnienia Pani/Pana potencjalnych roszczeń wynikających z umowy lub zgłoszenia sprzeciwu;
  • dla celów statystycznych i analiz – do momentu wygaśnięcia zobowiązania;
  • dla celów archiwalnych (dowodowych) – do momentu przedawnienia roszczeń wynikających lub związanych z zawarciem umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa, lub zgłoszenia sprzeciwu;
  • dla celów badania satysfakcji klientów – do czasu zakończenia obowiązywania umowy lub zgłoszenia sprzeciwu;
  • dla celów rachunkowych (księgowych) – do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa;
  • dla celów wypełnienia obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu – do czasu wypełnienia tych obowiązków;
  • dla celów przekazania danych dotyczących rezydencji podatkowej uprawnionym podmiotom tj. raportowania FATCA/CRS – do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa;
  • dla celów realizacji międzynarodowych transferów pieniężnych za pośrednictwem Stowarzyszenia Na Rzecz Międzynarodowej Telekomunikacji Finansowej SWIFT – przez okres obowiązywania umowy oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa;
  • dla celów związanych z zarządzaniem wierzytelnościami (dokonywania czynności windykacyjnych, w tym przez podmioty zajmujące się zarządzaniem wierzytelnościami, w tym sprzedażą wierzytelności w szczególności w celu dochodzenia wierzytelności, monitorowania i obsługi spłaty zadłużenia oraz wyceną wierzytelności i obrotem nimi, a także przeprowadzania restrukturyzacji lub procesu ugodowego)–do czasu ich zrealizowania, lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania Pani/Pana danych przez Bank;
  • dla celów zapobiegania przestępstwom dokonywanym na szkodę banków lub innych instytucji ustawowo upoważnionych do udzielania kredytów, instytucji kredytowych, instytucji finansowych, instytucji pożyczkowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 59d warunki prowadzenia przez podmiot zagraniczny działalności jako instytucja pożyczkowa ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, i ich klientów - do czasu wypełnienia tych obowiązków;
  • dla celów wysyłki informacji prasowych i poinformowania m.in. o nowościach ofertowych, wynikach finansowych, rankingach – do czasu wysyłki informacji;
  • dla celów wysyłki kartek świątecznych oraz realizacji wysyłek kreatywnych – do czasu realizacji wysyłki;
  • dla celów organizacji i realizacji konkursów w mediach społecznościowych – do czasu zakończenia konkursu (wyłonienia zwycięzcy) i/lub do czasu wysyłki nagrody.

  Jeśli wyraził(a) Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych i w celach marketingu produktów i usług własnych Banku po zakończeniu obowiązywania umów z Bankiem, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania zgody.

  Jeśli wyraził(a) Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingu produktów i usług partnerów Banku, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania zgody.

 • 5. Komu możemy przekazać dane?

  W związku z przetwarzaniem danych w celach określonych wyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane innym odbiorcom danych osobowych. Odbiorcami danych mogą być w szczególności:

  a) Biuro Informacji Kredytowej S.A.; Centrum Prawa Bankowego i Informacji sp. z o.o.; Ministerstwo Finansów, w tym Generalny Inspektor Informacji Finansowej; Komisja Nadzoru Finansowego; Narodowy Bank Polski; Bankowy Fundusz Gwarancyjny; Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów; Rzecznik Finansowy;

  b) biura informacji gospodarczej;

  c) podmioty z grupy kapitałowej, do której należy Bank;

  d) banki, instytucje kredytowe i płatnicze, uczestnicy systemów płatności i inne podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub na podstawie udzielonych zgód (np. zakłady ubezpieczeń – w celach realizacji umów ubezpieczenia lub w celu promocji produktów i usług tych podmiotów);

  e) podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Banku na podstawie zawartej z Bankiem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające) np. świadczące usługi z zakresu IT, usługi agencyjne, windykacyjne i inne usługi wspierające prowadzenie działalności przez Bank.

 • 6. Czy Bank przekazuje dane do państw trzecich?

  Bank przetwarza Pani/Pana dane osobowe na obszarze Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

  Bank nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich.

 • 7. Jakie prawa posiada Pani/Pan w stosunku do swoich danych?

  1. Przysługuje Pani/Panu:

   a) prawo dostępu do treści danych,
   b) prawo do sprostowania danych,
   c) prawo do usunięcia danych,
   d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
   e) prawo do przenoszenia danych,
   f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
   g) prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Banku w związku z podjęciem decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu (np. jeżeli uważa Pani/Pan, że decyzja nie jest prawidłowa) oraz prawo do wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania tej decyzji.

  2. W przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  3. W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez Bank danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 • 8. Czy konieczne jest podanie Pani/Pana danych osobowych bankowi?

  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak skutkiem niepodania niezbędnych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy.

 • 9. Czy przetwarzanie danych odbywa się w sposób zautomatyzowany?

  Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych może odbywać się w sposób zautomatyzowany, co może wiązać się ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym z profilowaniem, a w konsekwencji mieć istotny wpływ na Pani/Pana sytuację. Informujemy jednocześnie, iż decyzje oparte wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, podejmowane są w przypadku:

  • dokonywania oceny zdolności kredytowej na potrzeby zawarcia umowy i ustanowienia limitu kredytowego z Bankiem (oraz na potrzeby podniesienia limitu kredytowego), gdzie ocena ta dokonywana jest na podstawie danych zadeklarowanych we wniosku o skorzystanie z produktów i usług oferowanych przez Bank oraz informacji uzyskanych w toku dokonywania oceny (m.in. pobranych raportów z Biura Informacji Kredytowej S.A. oraz międzybankowych rejestrów danych) w oparciu o zdefiniowany zestaw reguł i algorytmów, według opisanego i zatwierdzonego przez Bank procesu badania zdolności kredytowej. Konsekwencją dokonanej oceny jest: automatyczna zgoda na zawarcie umowy/podniesienie limitu kredytowego albo automatyczna odmowa zawarcia umowy/podniesienia limitu kredytowego;
  • dokonywania oceny ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu na podstawie danych i informacji przekazanych w toku zawierania oraz obsługi umowy, w oparciu o ustalone kryteria (w tym ekonomiczne, geograficzne, behawioralne); konsekwencją profilowania w tym przypadku może być zakwalifikowanie do grupy ryzyka, która powoduje automatyczną odmowę nawiązania lub kontynuacji Pani/Pana współpracy z Bankiem.

 • 10. Jak skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych?

  Z Inspektorem Ochrony Danych (Pan Maciej Nowicki) można skontaktować się w sprawach dot. ochrony danych osobowych:

  • listownie:

  Inspektor Ochrony Danych, ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa

  • mailowo:

  iod@bankmillennium.pl


Dokumenty do pobrania

Nazwa dokumentu Pobierz / Drukuj Od kiedy obowiązuje Historia zmian

RODO – przetwarzanie danych osobowych (pdf)

01.10.2019 r.

RODO – zasady obsługi wniosków ODO (pdf)

01.10.2019 r.

Informacja o plikach cookies

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika. Pliki cookies gromadzone są w celu tworzenia statystyk, które służą do optymalizacji i modyfikacji serwisu oraz jego narzędzi w celu lepszego dostosowania do potrzeb użytkowników. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w polityce cookie. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w polityce cookie. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.