Kredyt hipoteczny

Możesz skredytować nawet 90% wartości nieruchomości
i uzyskać dodatkowe środki na remont.


RRSO: 4,57%


 

Kredyt hipoteczny jestKalkulator

 

Kalkulator kredytu hipotecznego

min max
miesięcy
36 360

Twoja miesięczna rata wyniesie:

Stawka oprocentowania

RRSO dla przykładu reprezentatywnego 4,57%

Wyliczenia kalkulatora mają charakter szacunkowy i nie stanowią oferty kredytowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego.


Możesz wybrać spośród dwóch ofert kredytu hipotecznego


 

 • Marża już od 1,79% jeśli skorzystasz z produktów dodatkowych
 • Prowizja 2%

RRSO: 4,47%

 

Produkty obniżające marżę:

 • konto w pełni wraz z wpływem dochodu- 0,15 p.p.
 • ubezpieczenie na życie - 0,10 p.p.
 • karta kredytowa - 0,05 p.p.

 

Obniżki marży sumują się w zależności od wybranych produktów dodatkowych. Możesz skorzystać z wielu produktów jednocześnie i obniżyć marżę aż o 0,3 p.p.

 • Marża już od 1,89% jeśli skorzystasz z produktów dodatkowych
 • Prowizja 2%

RRSO: 4,57%

Produkty obniżające marżę:

 • konto w pełni wraz z wpływem dochodu- 0,15 p.p.
 • ubezpieczenie na życie - 0,10 p.p.
 • ubezpieczenie od utraty pracy - 0,10 p.p.
 • lokata - 0,05 p.p.
 • karta kredytowa - 0,05 p.p.

Obniżki marży sumują się w zależności od wybranych produktów dodatkowych. Możesz skorzystać z wielu produktów jednocześnie i obniżyć marżę aż o 0,45 p.p.

 

Jak wziąć kredyt hipoteczny?

Umów się na wizytę w naszej placówce

 • 1

  Wypełnij formularz kontaktowy lub zadzwoń, by umówić się na spotkanie z Opiekunem Klienta

 • 2

  Przyjdź do wybranej placówki w umówionym terminie

 • 3

  Opiekun Klienta przygotuje symulację w oparciu o Twoje potrzeby

 • 4

  Zapoznaj się z ofertami, wybierz jedną z nich, złóż wniosek kredytowy, a następnie podpisz umowę o kredyt

 • 5

  Środki trafią na konto przewidziane w umowie


 

Napisz do nas

Oddzwonimy do Ciebie w 15 minut


To pole jest wymagane

To pole jest wymagane i musi posiadać prawidłowy format

To pole jest wymagane i musi posiadać prawidłowy format


Pozostałe produkty wybrane dla Ciebie

 

Pytania i odpowiedzi

 • 1. Jaki jest okres kredytowania w kredycie hipotecznym?

  eurobank oferuje kredyty hipoteczne z okresem kredytowania do 30 lat.

 • 2. Na co można przeznaczyć środki z kredytu hipotecznego?

  Kredyt hipoteczny możesz przeznaczyć na:

  • zakup mieszkania na rynku pierwotnym lub wtórnym,
  • zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego,
  • zakup lub budowę domu,
  • zakup działki budowlanej lub rolnej, (która może zostać w przyszłości przekształcona na działkę z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe),
  • remont lub modernizację,
  • adaptację budynku lub lokalu na cele mieszkaniowe,
  • spłatę kredytu przeznaczonego na cel mieszkaniowy w innym Banku,
  • refinansowanie wcześniej poniesionych wydatków mieszkaniowych.


Dowiedz się więcej

 
 • Opłaty i prowizje

  Czynności Stawki
  Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku kredytowego oraz przygotowanie i zawarcie Umowy kredytu bez opłat
  Opłata za wystawienie promesy kredytowej 150 zł
  Prowizja za udzielenie kredytu hipotecznego (płatna od kwoty Kredytu netto) od 0% do 3%
  Opłata za wcześniejszą całkowitą lub częściową spłatę Kredytu naliczana w okresie spłaty pierwszych 36 miesięcy od momentu podpisania umowy kredytowej od kwoty przekraczającej 30% kapitału Kredytu wypłaconego przez Bank1 3%
  Opłata za sporządzenie aneksu do umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy w związku ze zmianą warunków umowy taką jak: skrócenie okresu kredytowania, wydłużenie okresu karencji, wyłączenie Kredytobiorcy z kredytu, dodanie Kredytobiorcy do kredytu, zmiana algorytmu spłat z rat równych na raty malejące2 250zł
  Opłata za sporządzenie aneksu do umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy w związku ze zmianą Nieruchomości stanowiących zabezpieczenie kredytu2. 400zł
  Opłata za sporządzenie aneksu do umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy w związku ze zmianą warunków umowy inną niż zmiany, o których mowa powyżej2,3. 150zł
  Opłata za wystawienie zaświadczenia/opinii na wniosek Kredytobiorcy4 150zł
  Opłata za wystawienie opinii o zaawansowaniu prac (w tym za inspekcję terenową Nieruchomości) 200zł
  Opłata za badanie stanu prawnego Nieruchomości 0zł
  Opłata za złożenie wniosku przez Bank o wpis hipoteki stanowiącej zabezpieczenie kredytu w przypadku braku wywiązania się z tego obowiązku przez Kredytobiorcę. 200 zł
  wysokość opłaty ustalona na podstawie Ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. Nr 167, poz. 1398 z późn. zm.)
  Opłata za uzyskanie przez Bank odpisu z Księgi Wieczystej (w razie niedostarczenia przez Kredytobiorcę w wyznaczonym terminie) 100zł
  Opłata za sporządzenie i wysłanie do Kredytobiorcy monitu listem poleconym w przypadku:
  - niedostarczenia przez Kredytobiorcę w terminie wskazanym w Umowie bądź Regulaminie prawidłowych dokumentów potwierdzających ustanowienie zabezpieczenia Kredytu lub trwanie tego zabezpieczenia oraz innych dokumentów wynikających z zapisów w Umowie lub
  - niewywiązania się przez Kredytobiorcę ze zobowiązań wynikających z warunków promocji/oferty wskazanych w Umowie i Regulaminie promocji/oferty

  W przypadku kierowania pism również do Współkredytobiorców i Poręczycieli pobiera się wielokrotność opłaty.
  19zł
  Opłata za restrukturyzację (zawarcie porozumienia w sprawie spłaty zobowiązania) kredytu na wniosek Kredytobiorcy, w formie aneksu do umowy. 150zł
  Opłata administracyjna stanowiąca koszt pozyskania danych (w zależności od rzeczywistych kosztów). Wysokość opłaty wynika z następujących aktów prawnych: - Ustawa z dnia 29.09.1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. 2014 poz. 1741 ze zm.), - Ustawa z dnia 24.09.2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. 2015 poz. 388 ze zm.), - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21.11.2011 r. w sprawie opłat za udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz. U. 2012 poz. 75)
  Opłata za sporządzenie historii rachunku kredytowego dla umowy kredytu/ sporządzenie historycznego harmonogramu rat kredytu na wniosek Kredytobiorcy 50zł
  Opłata za wydanie odpisu lub kopii dokumentów kredytowych na wniosek Kredytobiorcy 50zł

  1. W przypadku kolejnej wcześniejszej spłaty, w celu obliczenia progu 30% kapitału Kredytu wypłaconego przez Bank, wszystkie spłaty podlegają sumowaniu a Prowizja liczona jest od kwoty nadwyżki, od której dotychczas Prowizja nie została naliczona.
  2. W przypadku sporządzenia aneksu do Umowy Kredytu w związku z jednoczesną zmianą kilku warunków Umowy, dla których wysokość opłat jest różna, pobierana jest jedna opłata odpowiadająca opłacie najwyższej.
  3. Nie dotyczy, przystąpienia do ubezpieczenia, rezygnacji z ubezpieczenia, zmiany rachunku służącego do obsługi Kredytu w przypadku śmierci posiadacza/współposiadacza tego rachunku.
  4. Za zaświadczenie/opinię bankową sporządzone na wniosek Klienta w ramach tej samej dyspozycji do kilku Umów Kredytu, Bank pobiera jedną Opłatę w wysokości określonej w niniejszej Tabeli Opłat i Prowizji.
 
 • Oprocentowanie


  Stawki obowiązujące od 01.09.2019 r.

  Oprocentowanie Wskaźnik referencyjny + marża Banku
  Wskaźnik referencyjny/stopa bazowa dla PLN ( dla umów podpisanych do 15.05.2015 roku) WIBOR 3M z 25 dnia ostatniego miesiąca poprzedniego kwartału kalendarzowego
  Wskaźnik referencyjny dla PLN ( dla umów podpisanych od 16.05.2015 roku) WIBOR 3M z 25 dnia ostatniego miesiąca
  Wskaźnik referencyjny na wrzesień 2019 r. 1,72%

   

  Wskaźnik referencyjny/stopa bazowa WIBOR 3M obowiązująca dla umów kredytu hipotecznego podpisanych do 15.05.2015 r., w III kwartale 2019 r. wynosi 1,72%.

  Wskaźnik referencyjny/stopa bazowa LIBOR 3M obowiązująca dla umów kredytu hipotecznego indeksowanych do CHF, w III kwartale 2019 r. wynosi -0,73%.


  Oprocentowanie dla oferty We dwoje taniej, w której najwyższym spośród wszystkich źródeł dochodu jest dochód inny niż z tytułu umowy najmu-dzierżawy bądź działalności gospodarczej

  LTV (stosunek kwoty kredytu do wartości nieruchomości) Oprocentowanie
  do 30% włącznie 3,81%
  od 30,01% do 60% włącznie 3,91%
  od 60,01% do 80% włącznie 4,01%

  Prowizja standardowa- 2%

  Oferta dotyczy celów kredytowania:

  • nabycie prawa do nieruchomości na rynku wtórnym lub
  • nabycie prawa do nieruchomości na rynku wtórnym wraz z remontem nieruchomości lub
  • nabycie prawa do nieruchomości na rynku pierwotnym lub
  • nabycie prawa do nieruchomości na rynku pierwotnym wraz z wykończeniem nieruchomości lub
  • nabycie działki z przeznaczeniem pod indywidualne budownictwo jednorodzinne lub
  • budowa nieruchomości lub
  • nabycie działki z przeznaczeniem pod indywidualne budownictwo jednorodzinne wraz z budową nieruchomości

   

  Zastrzeżenia:

  1. Oprocentowanie wyższe o 0,3 p.p. przy wyborze oferty kredytu z prowizją 0%.
  2. Obowiązują wybrane cele kredytowania.
  3. O kredyt wnioskuje przynajmniej dwóch Klientów osiągających dochód zaakceptowany przez Bank.
  4. Najwyższy dochód w kredycie musi pochodzić z innego źródła niż działalność gospodarcza i umowy najmu-dzierżawy.
  5. Kwota kredytu: od 50 000 zł do 400 000 zł.

   


  Oprocentowanie dla celu mieszkaniowego i refinansowanie*

  Oprocentowanie (PLN) od (oprocentowanie minimalne) do (oprocentowanie maksymalne)
  dla każdej wysokości kredytu i LTV do 90% – marża jest ustalana indywidualnie w zależności od cech Kredytobiorcy, parametrów kredytu oraz produktów dodatkowych oprocentowanie minimalne w ofercie sprzedaży łączonej Niski Procent* po maksymalnej obniżce za produkty dodatkowe– 3,61%
  oprocentowanie minimalne w ofercie standardowej – 3,91%
  5,14%

   

  *nie dotyczy oferty We dwoje taniej


  Prowizja standardowa dla celu mieszkaniowego - 2%

  Prowizja standardowa dla celu refinansowanie - 1,5%


  Zastrzeżenia:
  1. Oprocentowanie wyższe o 0,3 p.p. przy wyborze oferty kredytu z prowizją 0%.
  2. Jeżeli najwyższym spośród wszystkich źródeł dochodu jest dochód z tytułu umowy najmu-dzierżawy bądź działalności gospodarczej oprocentowanie wyższe o 0,2 p.p.


  Oprocentowanie dla oferty standardowej, w której najwyższym spośród wszystkich źródeł dochodu jest dochód inny niż z tytułu umowy najmu-dzierżawy bądź działalności gospodarczej.

  LTV (stosunek kwoty kredytu do wartości nieruchomości) Oprocentowanie dla 2 i więcej źródeł dochodu Oprocentowanie dla 1 źródła dochodu
  do 30% włącznie 3,91% 4,11%
  od 30,01% do 60% włącznie 4,07% 4,27%
  od 60,01% do 80% włącznie 4,11% 4,31%
  od 80,01% do 90% włącznie 4,44% 4,64%

  Prowizja standardowa dla celu mieszkaniowego - 2%

  Prowizja standardowa dla celu refinansowanie - 1,5%


  Oprocentowanie dla celu konsolidacyjnego


  Oprocentowanie (PLN) dla każdej wysokości kredytu 6,20%
  Prowizja standardowa dla celu konsolidacyjnego 2,00%

  Oprocentowanie dla celu dowolnego i kosztów dodatkowych związanych z zakupem nieruchomości


  Oprocentowanie (PLN) dla każdej wysokości kredytu 6,70%
  Prowizja standardowa dla celu dowolnego 2,50%

  Cel konsolidacyjny i/lub cel dowolny oraz cele dodatkowe mogą stanowić maksymalnie 30% kwoty kredytu. Dla kredytu przeznaczonego na cele łączone stosowana jest marża ważona obliczana w następujący sposób: w pierwszej kolejności ustalany jest udział kwoty przeznaczonej na określony cel kredytowania w ogólnej kwocie kredytu wskazanej w umowie. Obliczony w ten sposób udział zostaje pomnożony przez marżę właściwą dla danego celu wskazaną w niniejszej Tabeli (marża cząstkowa). Marża ważona stanowi sumę marż cząstkowych.


  Obniżenie oprocentowania przysługujące w ofercie We dwoje taniej w następujących przypadkach*:

  Obniżka oprocentowania Produkt
  0,15 p.p rachunek bankowy w pakiecie w pełni wraz w wpływem wynagrodzenia przez cały okres kredytowania
  0,1 p.p. ubezpieczenie na życie w dowolnym pakiecie z oferty TU, którego bank jest Agentem przez okres min. pierwszych 10 lat okresu kredytowania
  0,05 p.p. karta kredytowa z oferty banku aktywna przez min. pierwszych 5 lat okresu kredytowania

   

  Prowizja standardowa dla celu mieszkaniowego - 2%

  *Szczegóły korzystania z oferty zostały określone w Regulaminie oferty "We dwoje taniej"


  Obniżenie oprocentowania przysługujące w ofercie sprzedaży łączonej Niski Procent* w następujących przypadkach:

  Obniżka oprocentowania Produkt
  0,15 p.p rachunek bankowy w pakiecie w pełni wraz w wpływem wynagrodzenia przez cały okres kredytowania
  0,1 p.p. ubezpieczenie na życie w dowolnym pakiecie z oferty TU, którego bank jest Agentem przez okres min. pierwszych 10 lat okresu kredytowania
  0,1 p.p. ubezpieczenie od utraty pracy w dowolnym pakiecie z oferty TU, którego bank jest Agentem;
  utrzymanie ubezpieczenia przez okres co najmniej 3 pierwszych lat okresu kredytowania
  0,05 p.p. karta kredytowa z oferty banku aktywna przez min. pierwszych 5 lat okresu kredytowania
  0,05 p.p. lokata terminowa z oferty banku – w wysokości min. 15 000 PLN na okres min. 12 miesięcy

   

  Prowizja standardowa dla celu mieszkaniowego - 2%

  *Szczegóły korzystania z oferty zostały określone w Regulaminie sprzedaży łączonej "Niski Procent" .

     Przykładowe oprocentowanie w ofercie We dwoje taniej* z uwzględnieniem obniżek za skorzystanie z:

  • rachunku bankowego w pakiecie w pełni wraz z wpływem wynagrodzenia przez cały okres kredytowania
  • karty kredytowej z oferty Banku aktywnej przez min. 5 lat okresu kredytowania
  • ubezpieczenia od ryzyka zgonu oraz całkowitej i trwałej niezdolności do pracy w dowolnym pakiecie z oferty Banku przez min. 10 lat okresu kredytowania
  LTV (stosunek kwoty kredytu do wartości nieruchomości) Oprocentowanie
  do 30% włącznie 3,51%
  od 30,01% do 60% włącznie 3,61%
  od 60,01% do 80% włącznie 3,71%

   

  * Szczegóły korzystania z oferty zostały określone w Regulaminie oferty "We dwoje taniej"


  Przykładowe oprocentowanie dla oferty sprzedaży łączonej Niski Procent*,

  w której najwyższym spośród wszystkich źródeł dochodu jest dochód inny niż z tytułu umowy najmu-dzierżawy bądź działalności gospodarczej, z uwzględnieniem obniżek za skorzystanie z:
  - rachunku bankowego w pakiecie w pełni wraz z wpływem wynagrodzenia przez cały okres kredytowania,
  - karty kredytowej z oferty Banku aktywnej przez min.5 lat okresu kredytowania,
  - ubezpieczenia od ryzyka zgonu oraz całkowitej i trwałej niezdolności do pracy w dowolnym pakiecie z oferty Banku przez min.10 lat okresu kredytowania.

  LTV (stosunek kwoty kredytu do wartości nieruchomości) Oprocentowanie dla 2 i więcej źródeł dochodu Oprocentowanie dla 1 źródła dochodu
  do 30% włącznie 3,61% 3,81%
  od 30,01% do 60% włącznie 3,77% 3,97%
  od 60,01% do 80% włącznie 3,81% 4,01%
  od 80,01% do 90% włącznie 4,14% 4,34%

   

  * Szczegóły korzystania z oferty zostały określone w Regulaminie sprzedaży łączonej "Niski Procent"  Odsetki i stopy procentowe

  Odsetki karne dla umów zawartych do dnia 31.12.2015 r. wynoszą 4-krotność obowiązującej stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego, przy czym tak obliczone odsetki nie mogą przekroczyć wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie przewidzianych w art. 481 Kodeksu Cywilnego, które aktualnie wynoszą 2-krotność odsetek ustawowych za opóźnienie 10%
  Odsetki karne dla umów zawartych od dnia 01.01.2016 r. są równe odsetkom maksymalnym za opóźnienie przewidzianym w art. 481 Kodeksu Cywilnego, które aktualnie wynoszą 2-krotność odsetek ustawowych za opóźnienie 14%
  Odsetki maksymalne dla umów zawartych do dnia 31.12.2015 r. wynoszą 4-krotność obowiązującej stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego, przy czym tak obliczone odsetki nie mogą przekroczyć wysokości odsetek maksymalnych przewidzianych w art. 359 Kodeksu Cywilnego, które aktualnie wynoszą 2-krotność stopy odsetek ustawowych 10%
  Odsetki maksymalne dla umów zawartych od dnia 01.01.2016 r. są równe odsetkom maksymalnym przewidzianym w art. 359 Kodeksu Cywilnego, które aktualnie wynoszą 2-krotność stopy odsetek ustawowych 10%
  Stopa kredytu lombardowego NBP 2,50%
  Stopa odsetek ustawowych za opóźnienie (art. 481 Kodeksu Cywilnego) 7,00%
  Stopa odsetek ustawowych przewidziana (art. 359 Kodeksu Cywilnego) 5,00%
  Wysokość podwyższenia oprocentowania w związku z brakiem zabezpieczenia spłaty kredytu do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki 1,2 p.p.
 
 • Dokumenty do pobrania

  Nazwa dokumentu Pobierz / Drukuj Od kiedy obowiązuje Historia zmian

  tabela oprocentowania kredytu hipotecznego w Euro Banku S.A. (pdf)

  01.09.2019 r.

  Wniosek o udzielenie kredytu hipotecznego - część główna (pdf)

  04.08.2018 r.

  Wniosek o udzielenie kredytu hipotecznego - dane wnioskodawcy (pdf)

  09.03.2019 r.

  zestawienie wymaganych dokumentów (pdf)

  20.08.2019 r.

  zaświadczenie o zarobkach - kredyt hipoteczny (pdf) (pdf)

  23.05.2018 r.

  pełna tabela opłat i prowizji Euro Banku S.A. (pdf)

  15.12.2018 r.

  tabela opłat i prowizji kredytu hipotecznego obowiązuje od 22.07.2017 r. (pdf) (pdf)

  22.07.2017 r.

  informacje o ryzyku - kredyt hipoteczny (pdf)

  01.09.2019 r.

  zaświadczenie o zarobkach- kredyt hipoteczny- umowy cywilnoprawne (pdf)

  23.05.2018 r.

  regulamin oferty sprzedaży łączonej kredytu hipotecznego „Niski procent” - obowiązuje od 04.08.2018 r.(pdf) (pdf)

  04.08.2018 r.

  regulamin udzielania kredytów hipotecznych (pdf)

  01.10.2018 r.

  zestawienie spreadów (pdf) (pdf)

  14.04.2015 r.

  minimalny zakres ubezpieczenia dla kredytu hipotecznego obowiązuje od 1.08.2017r. (pdf) (pdf)

  09.08.2017 r.

  regulamin oferty „Kredyt hipoteczny z kartą Home Profit” – obowiązuje od 01.04.2016 r. (.pdf) (pdf)

  12.01.2017 r.

  Karta produktu ubezpieczeń na życie dla Kredytobiorców zaciągających kredyty hipoteczne w Euro Banku S.A. (pdf)

  01.10.2018 r.

  Karta produktu ubezpieczeń od utraty pracy dla Kredytobiorców zaciągających kredyty hipoteczne w Euro Banku SA (pdf)

  01.10.2018 r.

  Allianz.Warunki ubezpieczenia nieruchomości (pdf) (pdf)

  27.06.2016 r.

  Ogólne Warunki Ubezpieczenia od utraty pracy dla Kredytobiorców – obowiązuje od 10.01.2017 r.(pdf) (pdf)

  02.11.2017 r.

  Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie dla Kredytobiorców – obowiązuje od 10.01.2017 r. (pdf) (pdf)

  02.11.2017 r.

  Ogólne Warunki indywidualnego ubezpieczenia budynków i lokali prywatnych – obowiązuje od dnia 01.01.2016 r. (pdf) (pdf)

  02.11.2017 r.

  karta produktu kredytu hipotecznego (pdf) (pdf)

  31.05.2019 r.

  dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym – indywidualne ubezpieczenie budynków i lokali prywatnych dla Klientów Euro Banku S.A. (pdf)

  12.08.2019 r.

  dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym - ubezpieczenie od utraty pracy dla Kredytobiorców zaciągających Kredyty hipoteczne w Euro Banku S.A. (pdf)

  17.02.2018 r.

  dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym – ubezpieczenie na życie dla Kredytobiorców zaciągających Kredyty hipoteczne w Euro Banku S.A. (pdf)

  17.02.2018 r.

  regulamin oferty kredytu hipotecznego Niski Procent PLUS (pdf)

  01.01.2019 r.

  Regulamin oferty kredytu hipotecznego We dwoje taniej (pdf)

  01.03.2019 r.

  oświadczenie o odstąpieniu od kredytu hipotecznego (pdf)

  08.01.2019 r.

  Karta produktu do indywidualnego ubezpieczenia budynków i lokali prywatnych, dla Klientów Euro Banku S.A. – obowiązuje od 01.10.2018 r.pdf (pdf)

  02.07.2019 r.

  (Archiwalny) regulamin udzielania kredytów hipotecznych w ramach programu dopłat "Mieszkanie dla Młodych" (pdf)

  01.10.2018 r.

  (Archiwalny) karta produktu do indywidualnego ubezpieczenia budynków i lokali prywatnych dla Klientów Euro Banku - obowiązywał do 10.10.2015r (pdf)

  14.10.2015 r.

  (Archiwalny) Rządowy Program Mieszkanie dla Młodych (pdf) (pdf)

  25.05.2018 r.

  (Archiwalny) regulamin programu Promujesz- Zyskujesz hipotecznie obowiązuje od 05.02.2018 r. (pdf)

  15.02.2018 r.


  Zobacz dokumenty archiwalne

Nota prawna

 

1) Oferta „We dwoje taniej” edycja II:

 

Organizatorem oferty „We dwoje taniej” edycja II jest Euro Bank S.A. Oferta trwa od 01.03.2019 r. Warunkiem wzięcia udziału w ofercie jest zawarcie Umowy o Kredyt przez przynajmniej dwóch Kredytobiorców osiągających dochód, przy czym najwyższy z dochodów musi pochodzić ze źródła innego niż z tytułu umowy najmu-dzierżawy bądź prowadzenie działalności gospodarczej. Kwota kredytu wynosi od 50 000 zł do 400 000 zł brutto.

Przykładowe warunki oferty „We dwoje taniej” edycja II, dla której dostępna jest marża 1,79%: dwóch Kredytobiorców, każdy otrzymujący dochód ze źródła zaakceptowanego przez Bank, spośród których najwyższy jest dochód inny niż z tytułu umowy najmu- dzierżawy bądź działalności gospodarczej, LTV ≤ 30; założenie konta w pełni i przelewanie co miesiąc środków z wynagrodzenia lub min. 70% dochodu Kredytobiorcy uzyskującego najwyższe dochody na konto; przystąpienie i utrzymanie ubezpieczenia na życie z oferty TU, którego Bank jest agentem przez okres min. pierwszych 10 lat okresu kredytowania, przez wszystkich Kredytobiorców osiągających dochód; zawarcie umowy na kartę kredytową przez przynajmniej jednego Kredytobiorcę i aktywne korzystanie z niej przez okres minimum 5 lat- wykonanie minimum 1 transakcji bezgotówkowej miesięcznie.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla wypłaconego jednorazowo kredytu hipotecznego w ofercie „We dwoje taniej” edycja II w Euro Bank S.A., zabezpieczonego hipoteką wynosi 4,47%, przy następujących założeniach: okres kredytowania 30 lat, LTV (kwota kredytu do wartości zabezpieczenia) 80%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 200 000 zł, całkowita kwota do zapłaty 352 337,88 zł, oprocentowanie zmienne 4,96% w tym: wskaźnik referencyjny WIBOR 3M 1,72% oraz marża 2,04% (marża jest podwyższona o 1,20 p.p. do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki umownej przy założeniu, że nastąpi ono w terminie 6 miesięcy od zawarcia umowy kredytu), co najmniej dwóch Kredytobiorców, każdy z nich posiada co najmniej jedno źródło dochodu zaakceptowane przez Bank, konto w pełni z przelewem co miesiąc środków z wynagrodzenia lub min. 70% dochodu kredytobiorcy uzyskującego najwyższe dochody na konto, całkowity koszt kredytu 152 337,88 zł, w tym: prowizja 2%, tj. 4000 zł, odsetki 135 308,88 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) 19 zł, opłaty sądowe za ustanowienie hipoteki 200 zł - przy zabezpieczeniu na jednej nieruchomości, ubezpieczenie na życie przez 10 lat okresu kredytowania 6 000 zł, ubezpieczenie nieruchomości w całym okresie kredytowania 6 375,00 zł, opłata miesięczna za konto w pełni 0 zł, wycena nieruchomości 435 zł, 5 miesięcznych rat równych po 1070,18 zł, 353 miesięczne raty równe po 930,24 zł, jedna rata wyrównująca 958,16 zł oraz jedna rata odsetkowa 625,10 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 31.05.2019 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Oferta nie łączy się z Programem Promujesz- Zyskujesz hipotecznie, Ofertą dla Sektora Finansowego i promocją Deweloper.

Udzielenie kredytu hipotecznego zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.

Szczegóły oferty, opłaty, prowizje, ogólne warunki ubezpieczeń, w tym zakres ubezpieczeń oraz ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności towarzystw ubezpieczeniowych, Regulaminy: udzielania kredytów hipotecznych przez Euro Bank S.A. oraz oferty „We dwoje taniej” edycja II dostępne są w placówkach Banku, pod nr. 19 000 (koszt połączenia wg stawki operatora), na stronie www.eurobank.pl oraz u Partnerów Sprzedaży.

 

 

2) Oferta Niski Procent:

 

Przykładowe warunki oferty sprzedaży łączonej Niski procent, dla której dostępna jest marża 1,89%: osoby otrzymujące łącznie dochody z co najmniej dwóch źródeł zaakceptowanych przez Bank, spośród których najwyższy jest dochód inny niż z tytułu umowy najmu- dzierżawy bądź działalności gospodarczej, z LTV ≤ 30, pod warunkiem założenia konta w pełni i przelewania co miesiąc środków z wynagrodzenia lub min. 70% dochodu kredytobiorcy uzyskującego najwyższe dochody na konto, przystąpienia i utrzymania ubezpieczenia na życie z oferty TU, którego Bank jest agentem przez okres min. pierwszych 10 lat okresu kredytowania oraz karty kredytowej przez 5 lat, z minimum 1 transakcją miesięcznie.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla wypłaconego jednorazowo kredytu hipotecznego w ofercie Niski Procent w Euro Bank S.A., zabezpieczonego hipoteką wynosi 4,57%, przy następujących założeniach: okres kredytowania 30 lat, LTV (kwota kredytu do wartości zabezpieczenia) 80%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 200 000 zł, całkowita kwota do zapłaty 356 442,22 zł, oprocentowanie zmienne 5,06% w tym: wskaźnik referencyjny WIBOR 3M 1,72% oraz marża 2,14% (marża jest podwyższona o 1,20 p.p. do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki umownej przy założeniu, że nastąpi ono w terminie 6 miesięcy od zawarcia umowy kredytu), co najmniej 2 źródła dochodu, konto w pełni z przelewem co miesiąc środków z wynagrodzenia lub min. 70% dochodu kredytobiorcy uzyskującego najwyższe dochody na konto, całkowity koszt kredytu 156 442,22 zł, w tym: prowizja 2%, tj. 4000 zł, odsetki 139 413,22 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) 19 zł, opłaty sądowe za ustanowienie hipoteki 200 zł - przy zabezpieczeniu na jednej nieruchomości, ubezpieczenie na życie przez 10 lat okresu kredytowania 6 000 zł, ubezpieczenie nieruchomości w całym okresie kredytowania 6 375,00 zł, opłata miesięczna za konto w pełni 0 zł, wycena nieruchomości 435 zł, 5 miesięcznych rat równych po 1082,40 zł, 353 miesięczne raty równe po 941,63 zł, jedna rata wyrównująca 968,13 zł oraz jedna rata odsetkowa 637,70 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 31.05.2019 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Udzielenie kredytu hipotecznego zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.

Szczegóły oferty, opłaty, prowizje, ogólne warunki ubezpieczeń, w tym zakres ubezpieczeń oraz ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności towarzystw ubezpieczeniowych, Regulaminy: udzielania kredytów hipotecznych przez Euro Bank S.A. oraz oferty sprzedaży łączonej Niski procent dostępne są w placówkach Banku, pod nr. 19 000 (koszt połączenia wg stawki operatora), na stronie www.eurobank.pl oraz u Partnerów Sprzedaży.

 

 

 

Informacja o plikach cookies

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika. Pliki cookies gromadzone są w celu tworzenia statystyk, które służą do optymalizacji i modyfikacji serwisu oraz jego narzędzi w celu lepszego dostosowania do potrzeb użytkowników. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w polityce cookie. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w polityce cookie. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.

Mobile app
Nowa aplikacja mobilna eurobanku

Sama dostosuje się do użytkownika. Pobierz ją na swoją platformę.

Pobierz