Kredyt hipoteczny w programie Mieszkanie dla Młodych

Możesz uzyskać dofinansowanie nawet do 30% wkładu własnego na zakup mieszkania z rynku pierwotnego lub wtórnego.


RRSO: 4,55%


 

Kredyt hipoteczny w programie MdM jestPoznaj szczegóły kredytu hipotecznego w MdM


Na czym polega program MdM?

Mieszkanie dla Młodych to rządowy program wsparcia dla osób, które planują zakup pierwszego mieszkania lub domu. W ramach programu możesz zdobyć dofinansowanie wkładu własnego oraz uzyskać wsparcie w postaci spłaty części kredytu hipotecznego.
Szczegółowe informacje nt. programu znajdziesz w Ustawie o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi z dnia 27 września 2013 r.

Szczegóły oferty kredytu w programie MdM:

 • Marża już od 1,89% w ofercie sprzedaży łączonej Niski procent jeśli skorzystasz z produktów dodatkowych
 • Prowizja 2%

Produkty obniżające marżę:

 • konto w pełni z wpływem dochodu - 0,15 p.p.
 • ubezpieczenie na życie - 0,10 p.p.
 • ubezpieczenie od utraty pracy - 0,10 p.p.
 • lokata - 0,05 p.p.
 • karta kredytowa - 0,05 p.p.

Obniżki marży sumują się w zależności od wybranych produktów dodatkowych. Możesz skorzystać z wielu produktów jednocześnie i obniżyć marżę aż o 0,45 p.p.

RRSO kredytu hipotecznego w programie MdM: 4,55% - dla przykładu reprezentatywnego na dzień 31.08.2018 r.

Z programu mogą skorzystać osoby:

 • do 35. roku życia
 • mające zarezerwowane środki z Funduszu Dopłat
 • kupujące swoje pierwsze mieszkanie lub dom na rynku pierwotnym lub wtórnym
 • wnoszące wkład budowlany do spółdzielni mieszkaniowej
 • samotnie wychowujące dzieci, będące w małżeństwie lub nie będące w związku małżeńskim (single)

W przypadku osób wychowujących troje lub więcej dzieci warunek zakupu pierwszego mieszkania nie musi być spełniony.

Kwota dofinansowania wkładu własnego będzie obliczona jako:z kwoty stanowiącej iloczyn powierzchni użytkowej nabywanego mieszkania (nie więcej niż 50m2, a w przypadku wychowywania trojga lub więcej dzieci nie więcej niż 65m2) i ogłaszanego przez wojewodów średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, obowiązującego w gminie, na terenie której znajduje się lokal mieszkalny lub dom, w dniu złożenia pierwszego wniosku o dofinansowanie wkładu własnego.

Masz możliwość złożenia wniosków w wielu instytucjach kredytujących, przy czym kwota dofinansowania i wskaźniki są zawsze zachowane takie, jak w pierwszym złożonym wniosku o dofinansowanie.

Dodatkowo możesz otrzymać 5% na spłatę części kredytu, jeśli w ciągu 5 lat od nabycia mieszkania urodzi Ci się lub przysposobisz trzecie lub kolejne dziecko i zgłosisz ten fakt w okresie do 6 miesięcy od jego wystąpienia.

 

Napisz do nas

Oddzwonimy do Ciebie w 15 minut


To pole jest wymagane

To pole jest wymagane i musi posiadać prawidłowy format

To pole jest wymagane i musi posiadać prawidłowy format


Pozostałe produkty wybrane dla Ciebie

 

Pytania i odpowiedzi

 • 1. Jaka jest max. powierzchnia użytkowa mieszkania, do której udzielane jest dofinansowanie wkładu własnego w Programie Rządowym "Mieszkanie dla Młodych"?

  Dofinansowanie wkładu własnego może zostać udzielone, jeżeli powierzchnia użytkowa mieszkania nie przekracza:

  • 75 m² dla lokalu mieszkalnego i 100 m² dla domu jednorodzinnego - w przypadku, gdy w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego nabywca wychowuje mniej niż troje dzieci
  • 85 m² dla lokalu mieszkalnego i 110 m² dla domu jednorodzinnego - w przypadku, gdy w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego nabywca wychowuje co najmniej troje dzieci

 • 2. Czy można wziąć kredyt w MdM na mieszkanie za granicą?

  Dofinansowanie może dotyczyć tylko mieszkania położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 • 3. Jaki jest minimalny okres kredytowania?

  Minimalny okres kredytowania dla kredytu hipotecznego wynosi 36 miesięcy, a dla kredytu hipotecznego w programie "Mieszkanie dla Młodych" wynosi 180 miesięcy.

 • 4. Do kiedy można wnioskować o kredyt hipoteczny w programie MdM?

  Wnioski można składać do 30 września 2018 r.


Dowiedz się więcej

 
 • Opłaty i prowizje

  Czynności Stawki
  Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku kredytowego oraz przygotowanie i zawarcie Umowy kredytu bez opłat
  Opłata za wystawienie promesy kredytowej 150 zł
  Prowizja za udzielenie kredytu hipotecznego (płatna od kwoty Kredytu netto) od 0% do 3%
  Opłata za wcześniejszą całkowitą lub częściową spłatę Kredytu naliczana w okresie spłaty pierwszych 36 miesięcy od momentu podpisania umowy kredytowej od kwoty przekraczającej 30% kapitału Kredytu wypłaconego przez Bank1 3%
  Opłata za sporządzenie aneksu do umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy w związku ze zmianą warunków umowy taką jak: skrócenie okresu kredytowania, wydłużenie okresu karencji, wyłączenie Kredytobiorcy z kredytu, dodanie Kredytobiorcy do kredytu, zmiana algorytmu spłat z rat równych na raty malejące2 250zł
  Opłata za sporządzenie aneksu do umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy w związku ze zmianą Nieruchomości stanowiących zabezpieczenie kredytu2. 400zł
  Opłata za sporządzenie aneksu do umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy w związku ze zmianą warunków umowy inną niż zmiany, o których mowa powyżej2,3. 150zł
  Opłata za wystawienie zaświadczenia/opinii na wniosek Kredytobiorcy4 150zł
  Opłata za wystawienie opinii o zaawansowaniu prac (w tym za inspekcję terenową Nieruchomości) 200zł
  Opłata za badanie stanu prawnego Nieruchomości 0zł
  Opłata za złożenie wniosku przez Bank o wpis hipoteki stanowiącej zabezpieczenie kredytu w przypadku braku wywiązania się z tego obowiązku przez Kredytobiorcę. 200 zł
  wysokość opłaty ustalona na podstawie Ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. Nr 167, poz. 1398 z późn. zm.)
  Opłata za uzyskanie przez Bank odpisu z Księgi Wieczystej (w razie niedostarczenia przez Kredytobiorcę w wyznaczonym terminie) 100zł
  Opłata za sporządzenie i wysłanie do Kredytobiorcy monitu listem poleconym w przypadku:
  - niedostarczenia przez Kredytobiorcę w terminie wskazanym w Umowie bądź Regulaminie prawidłowych dokumentów potwierdzających ustanowienie zabezpieczenia Kredytu lub trwanie tego zabezpieczenia oraz innych dokumentów wynikających z zapisów w Umowie lub
  - niewywiązania się przez Kredytobiorcę ze zobowiązań wynikających z warunków promocji/oferty wskazanych w Umowie i Regulaminie promocji/oferty

  W przypadku kierowania pism również do Współkredytobiorców i Poręczycieli pobiera się wielokrotność opłaty.
  19zł
  Opłata za restrukturyzację (zawarcie porozumienia w sprawie spłaty zobowiązania) kredytu na wniosek Kredytobiorcy, w formie aneksu do umowy. 150zł
  Opłata administracyjna stanowiąca koszt pozyskania danych (w zależności od rzeczywistych kosztów). Wysokość opłaty wynika z następujących aktów prawnych: - Ustawa z dnia 29.09.1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. 2014 poz. 1741 ze zm.), - Ustawa z dnia 24.09.2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. 2015 poz. 388 ze zm.), - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21.11.2011 r. w sprawie opłat za udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz. U. 2012 poz. 75)
  Opłata za sporządzenie historii rachunku kredytowego dla umowy kredytu/ sporządzenie historycznego harmonogramu rat kredytu na wniosek Kredytobiorcy 50zł
  Opłata za wydanie odpisu lub kopii dokumentów kredytowych na wniosek Kredytobiorcy 50zł

  1. W przypadku kolejnej wcześniejszej spłaty, w celu obliczenia progu 30% kapitału Kredytu wypłaconego przez Bank, wszystkie spłaty podlegają sumowaniu a Prowizja liczona jest od kwoty nadwyżki, od której dotychczas Prowizja nie została naliczona.
  2. W przypadku sporządzenia aneksu do Umowy Kredytu w związku z jednoczesną zmianą kilku warunków Umowy, dla których wysokość opłat jest różna, pobierana jest jedna opłata odpowiadająca opłacie najwyższej.
  3. Nie dotyczy, przystąpienia do ubezpieczenia, rezygnacji z ubezpieczenia, zmiany rachunku służącego do obsługi Kredytu w przypadku śmierci posiadacza/współposiadacza tego rachunku.
  4. Za zaświadczenie/opinię bankową sporządzone na wniosek Klienta w ramach tej samej dyspozycji do kilku Umów Kredytu, Bank pobiera jedną Opłatę w wysokości określonej w niniejszej Tabeli Opłat i Prowizji.
 
 • Oprocentowanie


  Stawki obowiązujące od 01.10.2018 r.


  Oprocentowanie Wskaźnik referencyjny + marża Banku
  Wskaźnik referencyjny/stopa bazowa dla PLN ( dla umów podpisanych do 15.05.2015 roku) WIBOR 3M z 25 dnia ostatniego miesiąca poprzedniego kwartału kalendarzowego
  Wskaźnik referencyjny dla PLN ( dla umów podpisanych od 16.05.2015 roku) WIBOR 3M z 25 dnia ostatniego miesiąca
  Wskaźnik referencyjny na październik 2018 r. 1,72%

  Oprocentowanie dla celu mieszkaniowego i refinansowanie.


  Oprocentowanie (PLN) od (oprocentowanie minimalne) do (oprocentowanie maksymalne)
  dla każdej wysokości kredytu i LTV do 90% – marża jest ustalana indywidualnie w zależności od cech Kredytobiorcy, parametrów kredytu oraz produktów dodatkowych oprocentowanie minimalne w ofercie sprzedaży łączonej Niski Procent* po maksymalnej obniżce za produkty dodatkowe– 3,61%
  oprocentowanie minimalne w ofercie standardowej – 3,91%
  5,13%

  Prowizja standardowa dla celu mieszkaniowego -2%

  Prowizja standardowa dla celu refinansowanie - 1,5%

  Zastrzeżenia:

  1. Oprocentowanie wyższe o 0,3 p.p. przy wyborze oferty kredytu z prowizją 0%.

  2. Jeżeli najwyższym spośród wszystkich źródeł dochodu jest dochód z tytułu umowy najmu-dzierżawy bądź działalności gospodarczej oprocentowanie wyższe o 0,2 p.p.


  Oprocentowanie dla oferty standardowej, w której najwyższym spośród wszystkich źródeł dochodu jest dochód inny niż z tytułu umowy najmu-dzierżawy bądź działalności gospodarczej.


  LTV (stosunek kwoty kredytu do wartości nieruchomości) Oprocentowanie dla 2 i więcej źródeł dochodu Oprocentowanie dla 1 źródła dochodu
  do 30% włącznie 3,91% 4,11%
  od 30,01% do 60% włącznie 4,07% 4,27%
  od 60,01% do 80% włącznie 4,11% 4,31%
  od 80,01% do 90% włącznie 4,44% 4,64%

  Prowizja standardowa dla celu mieszkaniowego - 2%

  Prowizja standardowa dla celu refinansowanie - 1,5%


  Oprocentowanie dla celu konsolidacyjnego


  Oprocentowanie (PLN) dla każdej wysokości kredytu 6,20%
  Prowizja standardowa dla celu konsolidacyjnego 2,00%

  Oprocentowanie dla celu dowolnego i kosztów dodatkowych związanych z zakupem nieruchomości


  Oprocentowanie (PLN) dla każdej wysokości kredytu 6,70%
  Prowizja standardowa dla celu dowolnego 2,50%

  Cel konsolidacyjny i/lub cel dowolny oraz cele dodatkowe mogą stanowić maksymalnie 30% kwoty kredytu. Dla kredytu przeznaczonego na cele łączone stosowana jest marża ważona obliczana w następujący sposób: w pierwszej kolejności ustalany jest udział kwoty przeznaczonej na określony cel kredytowania w ogólnej kwocie kredytu wskazanej w umowie. Obliczony w ten sposób udział zostaje pomnożony przez marżę właściwą dla danego celu wskazaną w niniejszej Tabeli (marża cząstkowa). Marża ważona stanowi sumę marż cząstkowych.


  Obniżenie oprocentowania przysługuje tylko w ofercie sprzedaży łączonej Niski Procent* w następujących przypadkach:


  Obniżka oprocentowania Produkt
  0,15 p.p rachunek bankowy w pakiecie w pełni wraz w wpływem wynagrodzenia przez cały okres kredytowania
  0,1 p.p. ubezpieczenie na życie w dowolnym pakiecie z oferty TU, którego bank jest Agentem przez okres min. pierwszych 10 lat okresu kredytowania
  0,1 p.p. ubezpieczenie od utraty pracy w dowolnym pakiecie z oferty TU, którego bank jest Agentem;
  utrzymanie ubezpieczenia przez okres co najmniej 3 pierwszych lat okresu kredytowania
  0,05 p.p. karta kredytowa z oferty banku aktywna przez min. pierwszych 5 lat okresu kredytowania
  0,05 p.p. lokata terminowa z oferty banku – w wysokości min. 15 000 PLN na okres min. 12 miesięcy

  *Szczegóły korzystania z oferty zostały określone w Regulaminie sprzedaży łączonej "Niski Procent"


  Przykładowe oprocentowanie dla oferty sprzedaży łączonej Niski Procent*,

  w której najwyższym spośród wszystkich źródeł dochodu jest dochód inny niż z tytułu umowy najmu-dzierżawy bądź działalności gospodarczej, z uwzględnieniem obniżek za skorzystanie z:

  - rachunku bankowego w pakiecie w pełni wraz z wpływem wynagrodzenia przez cały okres kredytowania,

  - karty kredytowej z oferty Banku aktywnej przez min.5 lat okresu kredytowania,

  - ubezpieczenia od ryzyka zgonu oraz całkowitej i trwałej niezdolności do pracy w dowolnym pakiecie z oferty Banku przez min. 10 lat okresu kredytowania.


  LTV (stosunek kwoty kredytu do wartości nieruchomości) Oprocentowanie dla 2 i więcej źródeł dochodu Oprocentowanie dla 1 źródła dochodu
  do 30% włącznie 3,61% 3,81%
  od 30,01% do 60% włącznie 3,77% 3,97%
  od 60,01% do 80% włącznie 3,81% 4,01%
  od 80,01% do 90% włącznie 4,14% 4,34%

  * Szczegóły korzystania z oferty zostały określone w Regulaminie sprzedaży łączonej "Niski Procent"


  Odsetki i stopy procentowe


  Odsetki karne dla umów zawartych do dnia 31.12.2015 r. wynoszą 4-krotność obowiązującej stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego, przy czym tak obliczone odsetki nie mogą przekroczyć wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie przewidzianych w art. 481 Kodeksu Cywilnego, które aktualnie wynoszą 2-krotność odsetek ustawowych za opóźnienie 10%
  Odsetki karne dla umów zawartych od dnia 01.01.2016 r. są równe odsetkom maksymalnym za opóźnienie przewidzianym w art. 481 Kodeksu Cywilnego, które aktualnie wynoszą 2-krotność odsetek ustawowych za opóźnienie 14%
  Odsetki maksymalne dla umów zawartych do dnia 31.12.2015 r. wynoszą 4-krotność obowiązującej stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego, przy czym tak obliczone odsetki nie mogą przekroczyć wysokości odsetek maksymalnych przewidzianych w art. 359 Kodeksu Cywilnego, które aktualnie wynoszą 2-krotność stopy odsetek ustawowych 10%
  Odsetki maksymalne dla umów zawartych od dnia 01.01.2016 r. są równe odsetkom maksymalnym przewidzianym w art. 359 Kodeksu Cywilnego, które aktualnie wynoszą 2-krotność stopy odsetek ustawowych 10%
  Stopa kredytu lombardowego NBP 2,50%
  Stopa odsetek ustawowych za opóźnienie (art. 481 Kodeksu Cywilnego) 7,00%
  Stopa odsetek ustawowych przewidziana (art. 359 Kodeksu Cywilnego) 5,00%
  Wysokość podwyższenia oprocentowania w związku z brakiem zabezpieczenia spłaty kredytu do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki 1,2 p.p.

  Wskaźnik referencyjny/stopa bazowa WIBOR 3M dla umów kredytu hipotecznego podpisanych do 15.05.2015 r. wynosi 1,70%.

  Wskaźnik referencyjny/stopa bazowa LIBOR 3M dla umów kredytu hipotecznego denominowanych do CHF wynosi -0,73%

 
 • Dokumenty do pobrania

  Nazwa dokumentu Od kiedy obowiązuje Pobierz / Drukuj

  tabela oprocentowania kredytu hipotecznego w Euro Banku S.A. obowiązuje od 01.10.2018 r.(pdf) (pdf)

  01-10-2018 r.

  wniosek o udzielenie kredytu hipotecznego – część główna (pdf)

  04-08-2018 r.

  wniosek o udzielenie kredytu hipotecznego – dane wnioskodawcy (pdf)

  23-05-2018 r.

  wniosek o udzielenie kredytu hipotecznego – zestawienie wymaganych dokumentów (pdf)

  01-09-2018 r.

  zaświadczenie o zarobkach - kredyt hipoteczny (pdf) (pdf)

  23-05-2018 r.

  pełna tabela opłat i prowizji Euro Banku S.A. (pdf)

  07-08-2018 r.

  tabela opłat i prowizji kredytu hipotecznego obowiązuje od 22.07.2017 r. (pdf) (pdf)

  22-07-2017 r.

  informacje o ryzyku - kredyt hipoteczny - od 01.10.2018 r. (pdf) (pdf)

  01-10-2018 r.

  zaświadczenie o zarobkach- kredyt hipoteczny- umowy cywilnoprawne (pdf)

  23-05-2018 r.

  regulamin oferty sprzedaży łączonej kredytu hipotecznego „Niski procent” - obowiązuje od 04.08.2018 r.(pdf) (pdf)

  04-08-2018 r.

  regulamin udzielania kredytów hipotecznych (pdf)

  01-10-2018 r.

  regulamin udzielania kredytów hipotecznych w ramach programu dopłat "Mieszkanie dla Młodych" (pdf)

  01-10-2018 r.

  zestawienie spreadów (pdf) (pdf)

  14-04-2015 r.

  minimalny zakres ubezpieczenia dla kredytu hipotecznego obowiązuje od 1.08.2017r. (pdf) (pdf)

  09-08-2017 r.

  Zasady świadczenia usług pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz sposoby przekazywania zleceń do Towarzystwa (pdf) (pdf)

  29-09-2014 r.

  regulamin oferty „Kredyt hipoteczny z kartą Home Profit” – obowiązuje od 01.04.2016 r. (.pdf) (pdf)

  12-01-2017 r.

  Karta produktu ubezpieczeń na życie dla Kredytobiorców zaciągających kredyty hipoteczne w Euro Banku S.A. (pdf)

  01-10-2018 r.

  Karta produktu ubezpieczeń od utraty pracy dla Kredytobiorców zaciągających kredyty hipoteczne w Euro Banku SA (pdf)

  01-10-2018 r.

  Karta produktu do indywidualnego ubezpieczenia budynków i lokali prywatnych dla Klientów Euro Banku SA (pdf)

  01-10-2018 r.

  Allianz.Warunki ubezpieczenia nieruchomości (pdf) (pdf)

  27-06-2016 r.

  Ogólne Warunki Ubezpieczenia od utraty pracy dla Kredytobiorców – obowiązuje od 10.01.2017 r.(pdf) (pdf)

  02-11-2017 r.

  Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie dla Kredytobiorców – obowiązuje od 10.01.2017 r. (pdf) (pdf)

  02-11-2017 r.

  Ogólne Warunki indywidualnego ubezpieczenia budynków i lokali prywatnych – obowiązuje od dnia 01.01.2016 r. (pdf) (pdf)

  02-11-2017 r.

  karta produktu kredytu hipotecznego (pdf) (pdf)

  01-10-2018 r.

  Rządowy Program Mieszkanie dla Młodych (pdf) (pdf)

  25-05-2018 r.

  regulamin programu Promujesz- Zyskujesz hipotecznie obowiązuje od 05.02.2018 r. (pdf)

  15-02-2018 r.

  dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym – indywidualne ubezpieczenie budynków i lokali prywatnych dla Klientów Euro Banku SA - obowiązuje od 17.02.2018 r. (pdf) (pdf)

  20-02-2018 r.

  dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym - ubezpieczenie od utraty pracy dla Kredytobiorców zaciągających Kredyty hipoteczne w Euro Banku SA - obowiązuje od 17.02.2018 r. (pdf) (pdf)

  22-02-2018 r.

  dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym – ubezpieczenie na życie dla Kredytobiorców zaciągających Kredyty hipoteczne w Euro Banku SA - obowiązuje od 17.02.2018 r. (pdf) (pdf)

  22-02-2018 r.

  Historia zmian dokumentów

  Zobacz dokumenty archiwalne

Nota prawna

Przykładowe warunki oferty sprzedaży łączonej Niski procent, dla której dostępna jest marża 1,89%: Osoby otrzymujące łącznie dochody z co najmniej dwóch źródeł zaakceptowanych przez Bank spośród których najwyższy jest dochód inny niż z tytułu umowy najmu dzierżawy bądź działalności gospodarczej, z LTV ≤ 30, pod warunkiem założenia konta w pełni i przelewania co miesiąc środków z wynagrodzenia lub min. 70% dochodu kredytobiorcy uzyskującego najwyższe dochody na konto, przystąpienia i utrzymania ubezpieczenia na życie z oferty TU, którego Bank jest agentem przez okres min. pierwszych 10 lat okresu kredytowania oraz karty kredytowej przez 5 lat, z minimum 1 transakcją miesięcznie.


Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla wypłaconego jednorazowo kredytu hipotecznego w ofercie Niski Procent w Euro Bank S.A., zabezpieczonego hipoteką wynosi 4,55%, przy następujących założeniach: okres kredytowania 30 lat, LTV (kwota kredytu do wartości zabezpieczenia) 80%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 200 000 zł, całkowita kwota do zapłaty 355 515,22 zł, oprocentowanie zmienne 5,04% w tym: wskaźnik referencyjny WIBOR 3M 1,70% oraz marża 2,14% (marża jest podwyższona o 1,20 p.p. do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki umownej przy założeniu, że nastąpi ono w terminie 6 miesięcy od zawarcia umowy kredytu), co najmniej 2 źródła dochodu, konto w pełni z przelewem co miesiąc środków z wynagrodzenia lub min. 70% dochodu kredytobiorcy uzyskującego najwyższe dochody na konto, całkowity koszt kredytu 155 515,22 zł (w tym: prowizja 2%, tj. 4000 zł, odsetki 138 486,22 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) 19 zł, opłaty sądowe za ustanowienie hipoteki 200 zł - przy zabezpieczeniu na jednej nieruchomości, ubezpieczenie na życie przez 10 lat okresu kredytowania 6 000 zł, ubezpieczenie nieruchomości w całym okresie kredytowania 6 375,00 zł, opłata miesięczna za konto w pełni 0 zł, wycena nieruchomości 435 zł, 5 miesięcznych rat równych po 1 079,84 zł, 353 miesięczne raty równe po 939,21 zł, jedna rata wyrównująca 965,94 zł oraz jedna rata odsetkowa 579,95 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 31.08.2018 r. na reprezentatywnym przykładzie.


Udzielenie kredytu hipotecznego zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.


Szczegóły oferty, opłaty, prowizje, ogólne warunki ubezpieczeń, w tym zakres ubezpieczeń oraz ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności towarzystw ubezpieczeniowych, Regulaminy: udzielania kredytów hipotecznych przez Euro Bank S.A. oraz oferty sprzedaży łączonej „Niski procent” dostępne są w placówkach Banku, pod nr 19 000 (koszt połączenia wg stawki operatora), na stronie www.eurobank.pl oraz u Partnerów Sprzedaży.

Informacja o plikach cookies

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika. Pliki cookies gromadzone są w celu tworzenia statystyk, które służą do optymalizacji i modyfikacji serwisu oraz jego narzędzi w celu lepszego dostosowania do potrzeb użytkowników. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w polityce cookie. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w polityce cookie. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.